Meer weten over regressie-therapie?

Regressietherapie is een relatief jonge therapie­vorm. In Neder­land zijn hoog­uit een paar honderd regressie­therapeuten actief. Door­dat het vak­gebied nog tamelijk onbekend is, valt er nog heel wat over uit te leggen. Hier­onder staan de meest gestelde vragen. Heeft u nog andere vragen, laat dan gerust weten.

Corona-virus en On-line sESSSIES

Voor sommige mensen is het lastig om te reizen vanwege COVID-19. Daarom is het ook mogelijk om online sessies te doen via een beveiligde beeldbelverbinding. Als enkele maatregelen zijn getroffen, gaat dit nèt zo makkelijk. Ik heb hier zelfs een webinar over gegeven aan mijn collega's van de wereldwijde beroepsvereniging EARTh.

Voor online sessies maak ik gebruik van een gecertificeerd systeem (ISO27001 en NEN7510 met een AES-256 versleutelde verbinding), via Nederlandse servers waarop géén gegevens worden opgeslagen. Doordat aan alle gestelde technische en veiligheidseisen is voldaan, worden ook deze sessies (deels) vergoed door uw zorgverzekeraar.

 • En voor degenen die wel persoonlijk komen:
 • + vóór en ná uw bezoek wordt er steeds schoongemaakt,
  + bij binnenkomst kunt u uw handen ontsmetten,
  + u ontvangt schone handdoeken,
 • + een mondkapje is niet nodig,
 • + we houden 1,5 meter afstand en
  + gebruiken plexiglazen schermen.

 • Daarbij volgen we het protocol van het RIVM.

Hoeveel sessies heb ik nodig?

De hoeveelheid sessies hangt af van de aard van de klachten en hoe een persoon reageert op deze therapie­vorm. Regressie­therapie is een zeer efficiënte vorm van therapie. Ze gaat namelijk heel snel naar de kern van een probleem. In de meeste gevallen is geen lange intake nodig zoals in de meer klas­sieke vormen van psycho­therapie. Klassieke vormen van psycho­therapie besteden alleen al hier­aan vaak vijf sessies of meer om een diagnose te stellen, waar­na een behandeling kan volgen die een of meer jaren duurt. Regressie­therapie is een zeer snelle therapie­vorm. Gemiddeld zijn in zes tot tien sessies de meest voor­komende kwalen te behandelen.


Zijn de effecten blijvend?

Regressietherapie gaat naar de oor­sprong of de kern van een probleem. Van daa­ruit wordt het aan­gepakt. We doen niet aan symptoom­bestrijding en pappen en nat­houden is er ook niet bij. In therapie leren we cliënten hoe ze contact maken met hun eigen kracht. Daardoor kunnen ze hun zelf­helend vermogen activeren. Oud zeer wordt definitief opgeruimd. Als de cliënt bereid is eigen verantwoor­de­lijkheid te nemen en het ther­a­peu­tisch proces goed en vol­ledig te door­lopen, zijn de effecten blijvend. Het resultaat is auto­­nomie en een leven onafhankelijk van lapmiddelen.


Mag ik stoppen met mijn medicijnen?

Een regressietherapeut zal nooit adviseren om medicijn­gebruik te stoppen of te verminderen. Wanneer de regressie­therapie aan­slaat, kan de behandelend arts constateren dat de gemeten waarden veranderen die oor­spronkelijk de aan­leiding vormden voor medicatie. Hij of zij kan dan voort­zetting of wijziging van de doses her-evalueren. Voor veel artsen is regressie­therapie nog een tamelijk onbekend vakgebied.


Is regressietherapie geschikt voor kinderen?

Wanneer een therapeut zich kan aan­passen aan kinderen en de tech­nieken daar op af­stemt, is therapie met kinderen zeker mogelijk. Sommige regressie­therapeuten hebben zich hier­in zelfs gespecialiseerd. Voor heel jonge kinderen is het ook mogelijk om sessies op afstand (remote sessies) te doen met een van de ouders. Dat geeft vaak wonder­baar­lijke resultaten. Ook bij kinderen waarbij communi­catie lastig is (zoals huil­baby’s, kinderen met autisme, ADD, ADHD, Down, of andere beperkingen) kunnen sessies met een van de ouders uitkomst bieden.


Wordt er gebruik gemaakt van hypnose?

De vroegste vormen van regressie­therapie maakten gebruik van hyp­nose en in het buiten­land is dat nog steeds heel gebruikelijk. In Nederland wordt er over het algemeen geen hypnose meer voor gebruikt. Ons land loopt namelijk voorop in dit vak­gebied. Dat komt een aantal pioniers in het vak­gebied Neder­lands zijn. Ook heeft Neder­land een aantal instituten die opleidingen tot regressie­therapeut verzorgen. (Neder­land heeft hier­door overigens het hoogste aantal regressie­therapeuten per hoofd van de bevolking.) Voor hele speci­fieke vormen van therapie waar een zeer diepe trance voor nodig is, kan facultatief hypnose worden ingezet om de sessie­tijd te verkorten.


Is regressietherapie gevaarlijk?

Onder begeleiding van een gekwalificeerde therapeut is regressie­therapie absoluut niet gevaarlijk. Bepaalde procedures lijknen op zich relatief zo eenvoudig dat leken er­mee zouden willen gaan experimenteren. Dat is wel gevaarlijk. De technieken zijn namelijk zo krachtig dat er processen op gang worden gebracht die goed moeten worden begeleid. De vraag is te vergelijken met lucifers, zijn die gevaarlijk?


Wat als ik ineens niet meer durf?

Het is heel gebruikelijk om te aarzelen voordat u aan therapie begint. U weet immers wel wat u heeft (hoe erg de klachten ook zijn) en niet waar u aan toe bent wanneer u aan uw proces begint te werken. Soms is eerst een toe­name nodig van de lijdens­druk. Dit is het lijden of de pijn die u ervaart door uw klachten. Pas wanneer die erger is dan de onzeker­heid om dat aan te pakken, bent u klaar om er­aan te beginnen. (Het is overigens frappant hoeveel lang­durige pijn mensen kunnen verdragen om een korte pijn te vermijden. Zo zijn er mensen die jaren­lang met kies­pijn lopen, terwijl die in een kwartiertje is te trekken.)
Voor regressie­therapie hoeft u helemaal niet bang te zijn. Uw eigen onder­bewust­zijn laat in een sessie niet meer naar boven komen dan u op dat moment aan­kunt. Boven­dien hoeft u het niet alleen te doen. Uw therapeut is ervaren in het begeleiden hiervan.
Mocht u het overigens toch niet aan­durven en sessie willen af­zeggen, doe dat dan ten­minste 48 uur van tevoren. Anders is de therapeut genood­zaakt om de gereserveerde tijd in rekening te brengen.


Waarom is regressietherapie nog zo onbekend?

Regressietherapie is nog een vrij jonge therapie­vorm. Rond de jaren tachtig ontdekten psychiaters die werkten met hypno­­tische inducties dat communi­ceren via het onder­bewust­zijn patiënten kon terug­voeren naar vergeten of onbekende episodes uit hun geschiedenis. Bewust­making hier­van kon bijdragen aan het op­lossen van problemen en fysiek herstel.
Sinds die tijd heeft het vak­gebied enorme ontwikke­lingen door­gemaakt. Tech­nieken zijn verfijnd en uit­gebreid. Hypnose werd vervangen door andere vormen van inductie. Het aantal regressie­therapeuten is nog zeer beperkt. In Nederland zijn er op dit moment hoog­uit enkele honderden. Doordat de meesten vooral actief zijn met het uit­oefenen van het vak – en daar veel werk in is – schieten voorlichting, public relations er nogal eens bij in. Enkele opleidings­instituten en beroeps­verenigingen doen wat ze kunnen, maar de hoeveelheid mens­­kracht is beperkt. De meeste therapeuten, die vaak nogal bescheiden zijn, geven er prioriteit aan mensen te helpen in plaats van aan de weg te gaan timmeren. Daardoor is regressietherapie nog relatief onbekend.


Is regressietherapie alleen voor negatieve zaken?

Regressietherapie is een therapie­vorm en therapie wordt meestal gebruikt om problemen op te lossen. De krachtige technieken bieden echter ook nog andere mogelijk­heden. Zo kunt u met regressie­therapie verborgen krachten in uzelf los­maken of latente talenten opsporen. Wie weet wat voor moois er allemaal nog in u verborgen ligt.


Wat vindt de medische wetenschap van regressietherapie?

Regressietherapie is nog relatief jong en daar­door tamelijk onbekend in de medische wereld. Geleidelijk aan neemt de bekend­heid toe doordat er ook artsen, psycho­logen en psychiaters zich laten opleiden tot regressie­therapeut. De eerste weten­schap­pelijke onder­zoeken zijn inmiddels uit­gevoerd, maar de aantallen en het onderzoeks­bereik zijn nog beperkt. In 2019 is in Suriname is de eerste psychiater gepromoveerd op het gebruik van regressietherapie in de psychiatrie. En er is in Nederland een proef­schrift van Ronald van der Maesen verschenen dat aan­toont dat de therapie snel effectief is en statistisch zeer signi­ficante resultaten op­levert. Mede naar aanleiding hiervan hebben zorg­verzekeraars besloten regressie­therapie voor een deel te vergoeden vanuit de aanvullende ziekte­kosten­verzekering. Om vol­ledig geaccepteerd te raken, is nog meer evidence based onderzoek nodig.
Eind 2020 is de beroepsvereniging NVRT gestart met een wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van regressietherapie. Als een van de eerste therapeuten nam ik daaraan deel. Hopelijk toont dit onderzoek statistisch aan hoe goed regressie werkt zodat reguliere zorgprofessionals ook wat vaker met een gerust hart kunnen gaan doorverwijzen.


In welke talen doet u sessies?

Ik spreek Nederlands, Engels, Frans, Duits en Spaans (en ik versta wat Italiaans), maar voor sessies beperk ik me tot Nederlands (en Vlaams, waarin toch ook heel veel net even anders kan zijn) en Engels. Voor andere talen verwijs ik het liefst door naar collega's, maar anderstaligen kunnen ook een sessie in het Nederlands of Engels doen en dat ene woord waar ze niet op kunnen komen gewoon in hun moedertaal zeggen.


Hoe kan ik me het best op een sessie voorbereiden?

Voorafgaand aan een regressie­sessie hebben we een kort gesprekje via telefoon of Skype . Eerst zal ik kort vertellen hoe zo’n sessie verloopt. U kunt dan vragen stellen en ik zal u vertellen waar u rekening mee dient te houden. Wilt u precies weten, wat u te wachten staat, kijk dan alvast op de pagina Sessieverloop .


Waar moet ik rekening mee houden na afloop van een sessie?

De sessie kan indruk maken en zal enige tijd vergen om helemaal te bezinken. Daar­om is het fijn om te zorgen dat u na een regressie­sessie geen afspraken of drukke bezig­heden hebt gepland. Gun uzelf rustig de tijd om alles wat naar boven is gekomen vol­ledig te laten in­dalen en bezinken. Dat werkt het best als u tijd voor u­zelf heeft. Veel mensen vinden het prettig om na de sessie voor zich­zelf op te schrijven wat ze allemaal hebben ervaren. Dat stimuleert de door­werking, kan nieuwe inzichten in verbanden opleveren en het versterkt het effect.


Is regressietherapie geschikt voor dieren?

Voor de meest gebruikelijke vorm van regressie­therapie is verbale communicatie nodig. Er zijn echter ook bepaalde methodes waarbij de trance kan worden opgewekt zonder woorden. Daar­door zijn deze technieken geschikt om te gebruiken bij dieren. Een zeer klein aantal regressie­therapeuten heeft zich hierin gespecialiseerd. Op verzoek kan ik hiernaar doorverwijzen.


Mijn probleem ligt nogal gevoelig, hoe weet ik of ik u kan vertrouwen?

Op die vraag kunt u eigenlijk alleen zelf antwoord geven, maar ik kan er wel wat over zeggen. Ten eerste is het mijn werk om om te gaan met mensen die problemen hebben. En ik kan u verzekeren, bijna bij iedereen liggen die problemen gevoelig. Alleen al erkennen dat je echt een probleem hebt, is een proces op zich. Het feit dat u hier nu deze tekst aan het lezen bent, geeft aan dat u daar in ieder geval mee bezig bent. Op alles wat er in verband met regressie­therapie besproken wordt berust beroeps­geheim. In die zin kan ik dus al vol­mondig antwoord geven op de vraag dat alles wat u vertelt veilig is. Ik heb plechtig en officieel beloofd dat niet door te vertellen en dat zal ik dan ook niet doen. In uw vraag ligt ook besloten of ik über­haupt wat aan uw probleem kan doen. Dat hangt af van de aard van het onder­werp, van uw persoonlijke wil om eraan te werken en de mogelijkheid iets in uw leven te veranderen en tot slot in hoe­verre we samen een klik hebben. Om samen ‘diep’ te kunnen gaan, is een basis­gevoel van vertrouwen nodig. Veel mensen voelen dit van­zelf haar­fijn aan, ze kunnen gewoon afgaan op hun buik­gevoel. Er zijn ook mensen die hier niet (meer) zo goed op durven af te gaan omdat hun vertrouwen beschadigd is geraakt. Dan is het natuurlijk alleen maar heel erg logisch dat ze daar­door voorzichtiger zijn geworden. In dat geval hebben we samen wat meer tijd nodig voor de voor­bereiding. In die tijd kan ik bewijzen dat ik uw vertrouwen verdien en dat het veilig is bij me. Laten we eens beginnen met een gewoon gesprek.


Werkt u samen met artsen?

Het aantal artsen dat zich realiseert dat voor sommige onverklaarde zaken een andere invals­hoek nodig is, neemt met de dag toe. In­middels beginnen de eerste artsen voor­zichtig door te verwijzen naar regressie­therapeuten. Dat is goed voor die patiënten en het vak­gebied en, want er zijn ziekte­beelden die vanuit de klassieke medische benadering (allopathie) geen al te beste prognose hebben, onverklaarbaar of onbehandelbaar zijn en die met regressie­therapie toch zeer goed te behandelen zijn.


Ik heb een vriendin in het buitenland, werkt u ook in andere talen?

Voor regressietherapie zijn de finesses van de taal van groot belang. Een zeer goede beheersing van de taal is daarom cruciaal voor een effec­tieve behandeling. Bij sommige sessies zijn woorden echter van onder­geschikt belang. Dit zou dus per geval individueel bekeken moeten worden. Als die vriendin in de buurt is, zouden we in ieder geval al een begin kunnen maken. Zodra een of meer sessies goed zijn verlopen, is zelfs voort­zetting via telefoon of Skype te over­wegen. Sessies zijn mogelijk in de talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans en Spaans. Over het algemeen zal het echter mijn voorkeur hebben om door te verwijzen naar een collega in het buiten­land. Via een uit­gebreid wereld­wijd inter­collegiaal net­werk beschik ik over contacten met vakgenoten in meer dan dertig landen.


Is alles op te lossen met regressietherapie?

Alles is nogal veel, maar in ieder geval toch nog­al wat. Hans ten Dam , een van de grond­leggers en pioniers van deze therapie­vorm, formuleert het als volgt:

“Ongetwijfeld heeft deze therapie haar beperkingen, maar ik ben ze nog niet tegengekomen.”


Ik kan moeilijk reizen, werkt u ook aan huis?

In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld indien u niet in staat bent om te reizen, is het ook mogelijk dat ik naar u toekom. Hiervoor worden reistijd en –kosten in rekening gebracht. Dit kunnen we best even telefonisch overleggen.


Vanaf welke leeftijd neemt u cliënten aan?

In principe is regressie­therapie mogelijk met alle leef­tijden, alleen de technieken en methodes verschillen dan. Voor baby’s en hele jonge kinderen, kan een sessie worden gedaan met een van de ouders. Bij kinderen vanaf een jaar of vijf zijn spel­technieken te gebruiken. Oudere kinderen en pubers kunnen een reguliere regressie­sessie doen. Voor iedereen geldt dat de aanpak afhangt van de persoon. Iedere sessie is maatwerk.


Waarom maakt u altijd een geluidsopname?

Ik maak geluidsopnames om drie redenen: ten eerste als service voor mijn cliënten. Jarenlang stuurde ik die steeds kosteloos toe nadat iemand een sessie had gedaan. Dat kostte echter uren in de week en tegenwoordig beschikt vrijwel iedereen over een smartphone waarmee iedereen dat nu zelf kan doen. De tweede reden is dat er in dit vakgebied nog steeds nieuwe ontdekkingen worden gedaan. Door de geluidsopnames kan ik voor mezelf systematisch onderzoeken hoe ik een bepaald resultaat heb bereikt zodat ik dit kan repliceren en de werkwijze delen met collega's. De derde reden is voor het geval er een conflict zou ontstaan. In zo'n geval kan ik dan aantonen dat ik heb gehandeld conform professionele normen. De bestanden worden beveiligd opgeslagen.


Ik ben zo bang dat het mij niet lukt, wat raadt u dan aan?

Het is heel normaal zich dat van tevoren af te vragen. Eigenlijk doet ieder­een dat wel. Er zijn maar weinig gevallen waarbij het niet lukt om iemand niet in trance te brengen. En wanneer dat niet lukt, zijn daar vaak duidelijke oor­zaken voor aan te wijzen. En als die indicatoren in kaart gebracht zijn, kan een nieuw plan van aanpak worden op­gesteld. In ieder geval kunnen we altijd werken met dat­gene wat zich aan­dient, zelfs een blokkade. Onder thera­peuten doet het gezegde de ronde: “Waar weerstand is, valt wat te halen”. Soms kan er ook sprake zijn van faal­angst. Dat komt ook tamelijk vaak voor. Voor al deze zaken zijn manieren om ze aan te kunnen pakken. Deze bespreek ik graag met u persoonlijk.


Krijgt u iemand wel eens niet meer uit de trance?

Bij mijn weten is het nog nooit gebeurd dat iemand niet meer uit de trance geraakte, in mijn praktijk in ieder geval nog helemaal nooit. Dat is ook niet zo gek, want als een cliënt de ogen opent, gaat de trance vanzelf over. Wat wel eens voor­komt is dat iemand heel diep is gegaan en dan echt moet wennen om helemaal bij te komen. Dat houd ik goed in de gaten en er gaat niemand de deur uit voor die weer helemaal terug is in het hier en het nu. Wellicht nog ten over­vloede, bij regressie­therapie zoals die hier wordt toe­gepast komt geen hypnose te pas. In tegen­stelling tot hypnose is het bij regressie­therapie niet mogelijk om onder invloed te blijven van de therapeut.


Is een regressietherapeut paranormaal begaafd?

Om dit vak goed uit te kunnen oefenen is mensen­kennis, ervaring en een grote mate van gevoeligheid nood­zakelijk. Door de opleiding en training is een regressie­therapeut erop gespitst ladingen te herkennen en snel naar de kern van een probleem te gaan, soms veel sneller dan een klassiek geschoold psycholoog. Sommige cliënten inter­preteren dit als boven­zintuiglijke waar­nemingen. In de praktijk valt dat allemaal nogal mee. Hoogsensitiviteit onder regressie­therapeuten komt wel vrij veel voor.


Mijn partner en ik hebben relatieproblemen, kunnen wij samen in therapie?

Regressietherapie is een therapie­vorm die hoofd­zakelijk inzicht­gevend werkt. Door­dat gewerkt wordt via het onder­bewuste is het per definitie een individuele aanpak. Toch kunnen er wel degelijk resultaten mee worden bereikt in de relationele sfeer, zowel op persoonlijk gebied als werk­gerelateerd. Afhankelijk van de diepere oorzaken van de relationele problemen kunnen regressie­sessies helpen, of anders coaching, counseling of gewone relatietherapie.


Kan ik mijn problemen ook met een vrouwelijke therapeut bespreken?

In deze praktijk is slechts één therapeut werkzaam en dat is een man. Alle vrouwelijke cliënten die hier kwamen in verband met typisch vrouwelijke klachten lieten na afloop weten er vol­strekt geen moeite mee te hebben gehad dat ze een man tegen­over zich hadden. (Misschien komt dat door­dat ik ben op­gegroeid met twee zussen.) In ieder geval ervaar ik geen gêne of belemme­ringen om over deze onder­werpen te praten. Voor wie de voor­keur geeft aan een vrouwelijke therapeut kan ik doorverwijzen naar een collega-therapeute.


Ik heb heel veel last van dezelfde droom. Is daar wat aan te doen?

Dromen komen ook voort uit het onder­bewuste. Kennelijk leeft er nog iets in het onder­bewuste dat gehoord wil worden. Het lastige aan dromen is echter dat ze zich maar moeizaam laten sturen. Met regressie­therapie is daar gemakkelijker bij te komen. Met relatief eenvoudige technieken kan in korte tijd de oorsprong en de reden van de droom worden verkend. En opgelost.


Wat is het verschil met EMDR?

De afkorting EMDR staat voor Eye Move­ment Desensiti­zation and Reproces­sing. Dit is even­eens een tamelijk jonge, populaire en laag­drempelige benadering van psychische problemen. Eigenlijk is het een interventie­techniek die echter steeds vaker wordt gebruikt als complete alter­natieve therapie. Er zijn snel redelijk goede resultaten mee te behalen zijn, vooral tegen de gevolgen van trauma’s. Een nadeel vind ik dat relatief veel sessies nodig zijn en dat je steeds een beginpunt van een beeld met 'lading' moet hebben. Het voordeel is dat EMDR bekender is regulier meer geaccepteerd dan regressietherapie. Daardoor wordt het ook eerder voorgeschreven en beter vergoed door zorgverzekeraars. Van degenen die het hebben ervaren, vernam ik dat het EMDR tamelijk belastend en vermoeiend is voor de ogen en de psyche. Persoonlijk vind ik het nadeel ervan dat vooral de symptomen worden bestreden, zoals gevoelens van angst, stress of spanning, maar er geen dieper inzicht mee wordt verkregen in de kern van de oorzaken. En daar ligt juist de kracht van regressietherapie.


Wat is het verschil met klassieke psychotherapie?

Daar kan ik een heel lang of een heel kort antwoord op geven. Laat ik voor nu beginnen met het korte. Van klassieke psycho­therapie wordt gezegd dat die is ontstaan in 1899 bij de verschijning van het boek Die Traumdeutung door Sigmund Freud . In meer dan honderd jaar groeide de psycho­therapie met horten en stoten uit tot een maat­schappelijk geaccepteerde weten­schap. Ken­merken ervan zijn dat de therapie vaak blijft steken in veel redeneren, praten en analyseren. Het gevoel komt daar­bij op de tweede plaats. Arthur Schopenhauer zei daar­over: " Der Verstand irrt, das Gefühl nie" . (Het verstand vergist zich, het gevoel nooit.) In regressie­therapie komt het gevoel juist meer naar de voor­grond en zijn ook de lichamelijke sensaties van een veel groter belang. Regressiet­herapie werkt vele malen sneller en reikt dieper.


Als moslim mag ik niet onder hypnose, wat nu?

Dit wordt vaker gezegd, maar de meningen hier­over lopen overigens uiteen. Hoe dan ook is regressie­therapie een veilige methode om van allerlei klachten af te geraken. Hier­bij wordt namelijk geen hypnose gebruikt. Met diverse islami­tische cliënten heb ik daar­bij gunstige resultaten bereikt.


Heeft u zelf nou nooit last van die problemen van al uw cliënten?

Dat is een interessante vraag, die getuigt van empathie. (Op zich ook al iets waar u soms mee moet oppassen als u teveel van anderen aan­voelt, maar dat is een ander verhaal.) Uiteraard vraag ik me in mijn vrije tijd wel eens af hoe het met bepaalde cliënten gaat, maar ik kan dat ook heel goed los­laten. Daarvoor ben ik speciaal opgeleid en grondig in getraind. Een essentieel aspect daar­aan is overigens ook dat ik mezelf beschouw als onder­deel van de oplossing en niet als deel van het probleem. En die invalshoek scheelt enorm.Heeft u zelf ook regressietherapie ervaren?

Om dit vak goed te leren is het van groot belang het zelf te ervaren. Daarom heb ik gedurende mijn opleiding zelf heel wat sessies ondergaan. En nu nog steeds ga ik voor een regressiesessie wel eens naar een collega of ben ik proefpersoon voor een student regressietherapie.


Hoe lang duurt zo’n sessie gemiddeld?

Zoals al eerder is vermeld is iedere sessie volstrekt maat­werk. Ieder mens en ieder probleem is uniek, dus iedere aanpak daarvan ook. Over het algemeen duurt een regressie­sessie tussen de ander­half en twee uur. Langer concentreren is voor veel mensen heel lastig, want de hersenen moeten hard werken op een manier waaraan ze niet gewend zijn. Met deze tijds­duur blijven de kosten per sessie ook nog te behappen. Doordat regressie­therapie zo snel en efficiënt werkt, is in deze tijd al heel veel te doen.


Wat is trance precies?

Trance is een mentale staat met een veranderd bewust­zijn. Door een verhoogde concentratie raakt u enigs­zins afgesloten van de buiten­wereld waar­door u meer contact krijgt met uw binnen­wereld. Iedereen kent het gevoel totaal geabsorbeerd te zijn door een interessant boek of een spannende film. Ook bij lange stukken auto­rijden op een bekende route, raak je soms wel eens even ‘weg’. (Ben ik die afslag nou al gepasseerd of niet?) Bij de trance die wordt opgewekt in regressie­therapie beschikt u overigens over een dubbel bewust­zijn. U hoort alles wat er buiten gebeurt en u kunt op een normale, rationele manier nadenken over alles wat uw onderbewust­zijn naar boven brengt. En zodra u uw ogen opent, verdwijnt de trance weer vanzelf.


Zijn er ook nadelen voor de omgeving?

Wat een bijzondere vraag. Die had ik nog niet eerder gehoord. Er bestaan inder­daad gevolgen van regressie­therapie die door de omgeving als negatief kunnen worden uit­gelegd. Door effectieve therapie komt u namelijk meer in uw eigen kracht te staan. Een van de bij­werkingen daar­van is dat u meer voor u­zelf gaat opkomen. Mensen in uw omgeving hebben soms even tijd nodig om te wennen aan die nieuwe versie van u. Dat is overigens wel de versie die u eigenlijk al die tijd al was, maar die nog diep verborgen zat.Opleidingen

Voor het Nederlandse taalgebied bestaan er momenteel zes relevante en erkende opleidingsinstituten in Nederland, België en Suriname.


Zijn er nog vragen?

Laat het me weten via vragen@regressiesessie.nl . Ik stuur u graag persoonlijk antwoord en misschien hebben anderen er ook nog wat aan. In dat geval plaats ik vraag en antwoord op deze site.